Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn see

sels
 Dizze bondel (Afûk 2016) fan Edwin de Groot is in hommaazje oan twa rigels fan de Poalske dichteres Wisława Szymborska:

Je bent – je moet voorbijgaan.
Je gaat voorbij – en alles is oké.

By wat der sa op syn wei komt, spilet by Edwin de Groot it besef fan it tydlik-wêzen fan de dingen in grutte rol. Mei wikseljende konklúzjes jout hy dat besef foarm yn taal. Al wie it mar om foar te kommen dat jo sprakeleas tusken skiep tenûndergean.

Edwin de Groot (1963) wûn al meardere kearen in Rely Jorritsmapriis foar syn poëzy. Earder publisearre hy de dichtbondels Ik skip (2009), Tongfal (2010) en de twatalige bondel In hazze is in lokkich bern / Een haas is een gelukkig kind (2013). De Groot skriuwt net allinnich yn it Frysk, hy publisearret ek gedichten yn Nederlânske en Flaamske literêre tydskriften.

Advertenties

Sint Fitus yn Ljouwert

Ta gelegenheid fan St. Fitusdei is der op 15 juny oankommende in poëzijjûn yn de Oldehove yn Ljouwert. 20:30 oere begjint it feest.

Klik hjirre

St Vitus of the City of Angels!…

Wurlitzer turned “howitzer”, from its bung,

Blasted a boisterous bomb at the bar.

(….)

Ut: Delirium in Los Angeles, Malcolm Lowry

                                             

Heech op souder

 

Troch it finster fan ´e bûthússouder falle se nei binnen

de moannesike lûden fan gûlende hûnen

dêrtsjinyn de nachtsjongers rinkeljend as keatlingen

harren noaten foechsum te lead en sa dûnsje ik ek

 

Sint Fitus soe huie en joelje slingerje kop en skouders

lit dy gean gûzje en gâlje as in sinkend skip

dat kermjend yn ‘e ûndergong syn rêch brekt   jubel

rop raas hoallefoalje mei hannen en fuotten

stroffelje oer dyn wurden

 

mar elke oanmoediging opwekking omdoch

ik skaai nei it noftere lân dêr´t ik út opwoeksen bin

in waarm wifsinnich foar-de-wyntsje krekt sa ûnbesteanber

as in dichter fan nei de oarloch dy´t wit wat lijen is

of in flamenkodûnser fan Eskimo komôf

 

elk ritich fjoer dwêste mei swarte ierde

beskromme kreas op in heapke skood

heech op ´e bûthússouder kinst de sinne

boppe it meanfjild opkommen sjen

 

 

 

Nieuws/Nijs

Friese en Ierse dichters

Moya Roddy
Pete Mullineaux
Sytse Jansma
Edwin de Groot
en muziek van Katmarfolk
18 mei 16-17 uur in BrouwDOK Harns
19 mei 13:30-15 uur Fries Scheepvaartmuseum Snits
20 mei 20 uur Theater Waddenwyn Penjum
21 mei 13-14:30 uur Mar en Klif Aldemardum
22 mei 15 uur Hûs fan de dichter Hantum

Zie ook hier

 

feandichter

4 maaie

 

Lezing

De enthousiaste mensen van de Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen hebben mij gevraagd iets te vertellen over wat mij “poëziegewijs” bezighoudt en wat poëzie voor mij betekent.
Aan de hand van gedichten van o.a. Szymborska, Ducal en Jellema maak ik graag met u een wandeling door, zeg maar,  mijn tuintje van poëzie.
De lezing is in het Nederlands. Al zal er zeker Fryske poëzie voorbijkomen.

11 april in Museum Belvédère in Heerenveen om 20 uur

De entûsjaste minsken fan de Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen
ha my frege wat te fertellen oer wat my “poëziegewijs” yn ‘e besnijing hâldt en wat poëzij foar my betsjut.
Oan de hân fan gedichten fan û.o. Szymborska, Ducal en Jellema meitsje ik graach mei jo in kuierke troch myn, sis mar, túntsje fan poëzij.
De lêzing sil yn it Hollânsk wêze. Al sil der grif Fryske poëzij foarbykomme.

Wordt dat niet een trage avond
langs gewiekst enjambement
klinkerrijm dat kleeft als klamme klei

nee

niet

 

nee

een binnetuin van poëzie
zaai de plantennamen niet in Latijn
maar hoe ze zijn

de Poolse dichter die in het hart verdween
de Belg die zegt hoe het “moet”
de bedeesde Groninger  gegroet
de Duitse moeder die huilt in steen

er ligt een schat
al
op een spade diep

Dichtersportretten

Portrettenreeks van Friese dichters door Christiaan Kuitwaard12 maart t/m 15 mei

In Museum Belvèdére te Heerenveen

Christiaan Kuitwaard portretteerde twintig Friese dichters en ging daarbij methodisch te werk. Hij gebruikte de camera lucida en beeldde hen af met gesloten of geloken ogen. De reeks werd aangekocht door Tresoar en wordt nu als geheel getoond in Museum Belvédère.
Alle dichters zijn door de schilder in één sessie geportretteerd. Kuitwaard vroeg zijn modellen om de ogen te sluiten, zo kon hij hen benaderen als een stilleven. ‘De tijd was beperkt, omdat er toch een mens zat te poseren. Daarom heb ik de camera lucida gebruikt. Zo kon ik heel snel de positie van de ogen, de neus en de kin bepalen.’
De eerste opzet was in potlood, de verdere uitwerking (naar waarneming en zonder camera lucida) geschiedde met verdunde inkt. Kuitwaard koos voor drie verschillende vormen van belichten. ‘De belichting kan wat saai zijn bij een portret. Ik wilde er meerdere belichtingen in stoppen, meerdere lagen. Zo ontstaan er vele overlappende schaduwen en de concentratie ligt dan ook op het vastleggen daarvan.’
Over de gesloten ogen van de dichters zegt hij: ‘Als je als mens ergens naar kijkt, tasten je ogen het hele beeld af. Bij een portret met zichtbare ogen kijken mensen daar als eerste naar en niet meer naar het gezicht zelf. Door de geportretteerden af te beelden met gesloten of geloken ogen, zal de beschouwer het portret eerder visueel aftasten zoals je ook doet bij het bekijken van een stilleven. Een ander aspect is natuurlijk dat zo’n portret een sterk introvert karakter heeft, wat goed aansluit bij het veronderstelde introverte karakter van het dichterschap.’
De volgende 20 dichters zijn geportretteerd:
Wilco Berga, Tsead Bruinja, Eppie Dam, Anne Feddema, Edwin de Groot, Eeltsje Hettinga, Arjan Hut, Sytse Jansma, Elske Kampen, Jan Kleefstra, Elmar Kuiper, Remco Kuiper, Bartle Laverman, Aggie van der Meer, Martin Reints, Grytsje Schaaf, Albertina Soepboer, Johan Veenstra, Abe de Vries en Baukje Wytsma.Museum Belvédère Openingstijden:
Oranje Nassaulaan 12, Dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur
8448 MT, Heerenveen-Oranjewoud Maandag gesloten
Telefoon: 0513-644 999 Eerste Kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten
www.museumbelvedere.nl info@museumbelvedere.nl

 

 

Dat sa

Pogingen om poëzie met beeld en geluid aan te vullen zijn tot op heden te moeizaam gebleken. De affiniteit met de techniek omtrent beeld en geluid is niet zo robuust als de affiniteit met de taal. Dat maakt dat de website http://www.edwindegroot.nl waar de integratie van deze vormen gestalte had moeten krijgen uit de lucht is gegaan.

Het is zoals Bert Schierbeek ooit formuleerde: ‘De dichter gaat niet zijn gang met de dingen, de dingen gaan hun gang met hem.’

Op dit blog zet ik mijn activiteiten en andere zaken waarvan ik denk dat ze hier thuishoren en dat zal in zowel het Nederlands als het Frysk zijn. Waar de gelegenheid maar om vraagt.